برچسب: کی سازمان

خداحافظی بان کی مون با کارکنان سازمان ملل

خداحافظی بان کی مون با کارکنان سازمان مللبان کی مون دبیر کل سازمان ملل در آخرین دیدار خود با کارکنان این سازمان توافقنامه پاریس را از دستاورد های مهم دوران تصدی خود خواند و آرزو کرد که آیندگان راه او را بخصوص در رابطه با تغییرات…