برچسب: تشکل های مردم نهاد (NGO)
ضرروت احیای حوزه اجتماعی در ساختار ستادی وزارت بهداشت

ضرروت احیای حوزه اجتماعی در ساختار ستادی وزارت بهداشت

یادداشت مهمان/ ضرروت احیای حوزه اجتماعی در ساختار ستادی وزارت بهداشت یک کارشناس حوزه اجتماعی بر ضروت احیای حوزه اجتماعی در ساختارهای ستادی و محیطی وزارت بهداشت، پیش از ورود به دومین و سومین دوره شیوع کرونا در پاییز و زمستان سال جاری تاکید داشت. گروه…