کشاورزی با پساب صنعتی در ساوه

کشاورزی با پساب صنعتی در ساوه

آلودگی آب می‌تواند توان اکولوژی آن را تحت تاثیر قرار دهد و همه وابستگان به آب را دچار بحران سازد.

ایسنا: آلودگی آب می‌تواند توان اکولوژی آن را تحت تاثیر قرار دهد و همه وابستگان به آب را دچار بحران سازد. بر اثر افزایش آلودگی، میزان اکسیژن موجود در آب دچار اختلال می‌شود و در آب کم اکسیژن، گونه‌های گیاهی و جانوری کمتری قادر به زندگی هستند، در نتیجه تناسب و هارمونی موجود در طبیعت به هم می‌خورد.

فاضلاب صنعتی حاوی فلزات سمی، سیانور و دیگر مواد سمی است که می توانند سبب مسمومیت و مرگ انسان و سایر موجودات زنده شوند. تصفیه پساب صنعتی اگر به درستی صورت گیرد می‌تواند بخشی از آلودگی آب را رفع کند و آن را برای مصارف صنعتی و کشاورزی غیرمثمر مناسب سازد، اما در پایین دست بزرگترین شهرک صنتی کشور در ساوه، از این آب گندم و جو درو می‌کنند.

کشاورزی با پساب صنعتی در ساوه

کشاورزی با پساب صنعتی در ساوه

کشاورزی با پساب صنعتی در ساوه