ماه: دسامبر 2016

محکومیت یکی از معاونان رئیس‌جمهوری

محکومیت یکی از معاونان رئیس‌جمهوریمعاون اول قوه قضائیه از تعقیب یکی از معاونان رئیس جمهوری به اتهام بیان مطلب خلاف علیه یک روستایی و محکومیت او در دادگاه بدوی خبرداد…. محکومیت یکی از معاونان رئیس‌جمهوری