درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوار

درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوار
نماینده دادستان برای مردی که برای چهارمین مرتبه به اتهام شرب خمر بازداشت شده بود درخواست صدور حکم اعدام کرد.

درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوار


پاسخ دهید